Se maresc bursele

2008-08-28

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTÃRÂRE
privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitarã din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnicã românã din afara granitelor tãrii, pentru cetãtenii români cu domiciliul în strãinãtate, precum si pentru cetãtenii strãini, bursieri ai statului român, care studiazã în institutii si unitãti de învãtãmânt de stat din România
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 172 alin. (5) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si al art. 4 si 13 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - (1) Începând cu anul scolar/universitar 2008-2009, cuantumul burselor pentru elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitarã din Republica Moldova si din Ucraina, pentru cei de origine etnicã românã din afara granitelor tãrii, pentru cetãtenii români cu domiciliul în strãinãtate, precum si pentru cetãtenii strãini, bursieri ai statului român, care studiazã în institutii si unitãti de învãtãmânt de stat din România, se stabileste astfel:
a) pentru elevi si studenti - echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lunã;
b) pentru masteranzi, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitarã - echivalentul în lei al sumei de 75 de euro/lunã;
c) pentru doctoranzi - echivalentul în lei al sumei de 85 de euro/lunã.
(2) Echivalentul în lei al bursei se actualizeazã în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro comunicat de Banca Nationalã a României pentru ultima zi a lunii precedente.
(3) Cheltuielile privind plata burselor în cuantumurile mentionate se asigurã de la bugetul de stat, din sumele alocate Ministerului Educatiei, Cercetãrii si Tineretului cu aceastã destinatie.

Art. 2. - (1) Elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitarã din Republica Moldova si din Ucraina, cei de origine etnicã românã din afara granitelor tãrii, cetãtenii români cu domiciliul în strãinãtate, precum si cetãtenii strãini, bursieri ai statului român, care studiazã în institutii si unitãti de învãtãmânt de stat din România, beneficiazã de cazare în internatele scolare si cãminele studentesti.
(2) Cheltuielile de cazare se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetãrii si Tineretului.

Art. 3. - (1) Bursele elevilor si studentilor din toate ciclurile de învãtãmânt din Republica Moldova si din Ucraina, ale celor de origine etnicã românã din afara granitelor tãrii, ale cetãtenilor români cu domiciliul în strãinãtate, precum si ale cetãtenilor strãini, bursieri ai statului român, care studiazã în institutii si unitãti de învãtãmânt de stat din România, se suspendã, în cazul repetentiei, pentru anul de învãtãmânt repetat, urmând ca acestea sã poatã fi redobândite, în anul de învãtãmânt urmãtor, dupã promovarea anului repetat, cu conditia ca numãrul anilor de bursã sã nu depãseascã durata ciclului academic. Pe perioada suspendãrii bursei elevii si studentii care repetã anul vor suporta cheltuielile de scolarizare.
(2) Studentii care beneficiazã de sistemul creditelor universitare transferabile sau sunt înmatriculati în anul urmãtor, având aprobarea de a sustine examene din anii anteriori, beneficiazã de bursã, dar nu mai mult de durata academicã a studiilor.
Art. 4. - (1) Pentru elevi, studenti si masteranzi bursa se acordã pe parcursul anului academic, inclusiv în vacantele de iarnã si de primãvarã, si nu se acordã pe perioada vacantei de varã. În timpul vacantei de varã elevii si studentii pot primi bursã numai în cazul în care sunt retinuti la scoalã sau la facultate pentru activitãti curriculare.
(2) Pentru doctoranzii de la forma de învãtãmânt cu frecventã bursa se acordã pe toatã durata anului calendaristic.
(3) Pentru cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitarã bursa se acordã pe perioada efectuãrii stagiului.

Art. 5. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studentii, doctoranzii si cursantii din învãtãmântul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnicã românã din afara granitelor tãrii, pentru cetãtenii români cu domiciliul în strãinãtate, precum si pentru cetãtenii strãini, bursieri ai statului român, care studiazã în institutii si unitãti de învãtãmânt de stat din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 noiembrie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si art. 18 din Hotãrârea Guvernului nr. 173/1998 privind mãsuri de protectie socialã aplicabile pensiilor si altor drepturi de asigurãri sociale, alocatiilor de stat pentru copii, precum si altor venituri ale populatiei în anul 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 30 martie 1998, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei, cercetãrii si tineretului,
Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul sãnãtãtii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 13 august 2008.
Nr. 844. 
Inapoi

Add a comment

*
*
Adunati 8 si 5.*