Statutul GIB

Doneaza o Carte!


Doneaza o carte peste Prut!

Revista Accent Basarabean

Accent Basarabean Nr5

Revista Accent Basarabean Nr.6, Iarna 2012

Publicitate

Parteneri Media

Parteneri

GIBCluj > Despre GIB > Statutul GIB

Statutul Grupului de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca

Cap. I: Denumirea, fondatori, definire, scop, obiective, durată

Art.1 Denumirea şi fondatori

Asociaţia se constituie ca persoană juridică cu denumirea de Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca.

Art. 2 Definire

Asociaţia se constituie ca persoană juridică de drept privat, îndeplinind condiţiile prevăzute de Ordonanţa nr.26 din 30 ianuarie 2000 şi celelalte legi în vigoare.

Asociaţia este o organizaţie apolitică, neguvernamentală, nonprofit, cu caracter cultural şi social ce funcţionează pe principiile democraţiei, libertăţii, egalităţii, a solidarităţii şi toleranţei.

Poate cuprinde în rândurile sale, pe baza liberului consimţământ, orice persoană fizică şi juridică care doreşte să sprijine şi să activeze pentru realizarea obiectivelor şi scopurilor asociaţiei.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie faţă de alte instituţii şi organizaţii similare din ţară şi străinătate.

Asociaţia este independentă faţă de alte organizaţii culturale, politice, religioase, precum şi faţă de organizaţiile de stat naţionale sau internaţionale, dar poate colabora cu acestea pentru realizarea scopurilor ei.

Art.3 Scopul şi obiectivele Asociaţiei

 • Creşterea nivelului educaţiei individuale şi sociale, a gradului de cultură şi civilizaţie, promovarea valorilor europene în rândul tinerilor;
 • promovarea intereselor academice ale membrilor Asociaţiei la toate nivelele educaţionale;
 • afirmarea şi promovarea valorilor spiritualităţii române tradiţionale în rândurile tinerilor;
 • sprijinirea procesului de integrare în structurile europene;
 • afirmarea valorii creatoare a tineretului român basarabean si bucovinean prin promovarea operelor de cercetare, creaţie, producţie ştiinţifică, tehnică şi artistică la toate nivelele şi în toate domeniile precum şi prin susţinerea individuală ori colectivă a autorităţilor sau instituţiilor de specific;
 • implementarea cadrelor democraţiei autentice europene, cultivarea valorilor creştine tradiţionale româneşti, emanciparea persoanei umane prin educaţie corespunzătoare, garantarea demnităţii, a libertăţii de exprimare, a accesului la structurile de conducere, etc;
 • sprijinirea si stimularea in limita disponibilitatilor a tinerilor cu aptitudini sau merite
 • deosebite precum si a celor aflati in situatii scolare speciale precare prin mijloacele specifice
 • stabilirea unor contacte si legaturi precum si colaborari in scopul promovarii unor interese comune cu asociatii si organizatii asemanatoare din tara si strainatate;
 • crearea unor relatii bazate pe principii democratice intre studenti si ceilalti factori ai procesului de invatamant;
 • GIB respectă şi promovează drepturile fundamentale ale omului, libertatea de exprimare, libertatea de conştiinţă, libertatea religioasă şi principiile democraţiei;
 • GIB nu se aliniază nici unei ideologii politice, păstrând o atitudine civică responsabilă şi activă.

Art.4 Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată cu începere de la data înregistrării la Tribunal.

Cap. II Activităţi şi mijloace de acţiune

Art. 5

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor şi mijloacelor de acţiune privind îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor asociaţia îşi propune:

a) să stabilească contacte cu instituţii din ţară şi străinătate, pentru mijlocirea unor schimburi de experienţă; 

b) GIB urmăreşte să contribuie la promovarea ideilor europene şi universale în societatea românească, să iniţieze şi să consolideze schimburile cultural-ştiinţifice internaţionale;

c) GIB sprijină şi iniţiază activităţi culturale, sportive şi sociale pentru crearea unui mediu studenţesc autentic;

d) să formeze o bibliotecă şi o arhivă proprie;

e) contractarea unor programe de cercetare cu diverse instituţii interesate;

f) să editeze publicaţii;

g) să desfăşoare activităţi turistice şi de agrement;


Cap. III Membrii

 

Art.6 Asociaţia poate avea următoarele categorii de membri:

 • membri fondatori, persoane fizice şi juridice ce sunt direct legaţi de mediul şcolar şi universitar clujean;
 • membri asociaţi, persoane fizice şi juridice care recunosc Statutul Asociaţiei, îşi exprimă interesul de a participa activ la realizarea obiectivelor şi scopurilor acestea sau o sprijină material şi moral;
 • membri de onoare, personalităţi ştiinţifice şi culturale etc., din toate domeniile, din ţară şi străinătate;
 • membrii consultanţi, persoane fizice ce au făcut parte din structura de conducere şi/sau membri fondatori sau obişnuiţi ce s-au remarcat prin diferite activităţi în folosul îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor acestea.

 

Pot deveni membri ai Asociaţiei elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi basarabeni si bucovineni care sunt de acord cu Statutul şi doresc să participe la îndeplinirea scopului şi obiectivelor acesteia.

Primirea membrilor de Asociaţie se face pe baza hotărârii Consiliului Director, cu majoritatea simplă, la propunerea membrilor acestuia.

Membrii asociaţiei plătesc o cotizaţie lunară stabilită de către Consiliul Director.

Art.7 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

- să participe la activităţile Asociaţiei;

- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale Asociaţiei, direct sau prin reprezentare, după caz;

- să fie informaţi şi să îşi exprime părerea asupra activităţii desfăşurate de Asociaţie.

Art.8 Obligaţiile membrilor asociaţiei:

- să respecte Statutul Asociaţiei;

- să participe activ la realizarea obiectivelor şi scopurilor Asociaţiei;

- să ocrotească patrimoniul Asociaţiei;

- să plătească la timp cotizaţia stabilită de către Asociaţie.

- sa nu faca declaratii in numele Asociatiei fara autorizare din partea Comitetului Executiv

- sa nu faca propaganda si sa nu intreprinda actiuni de natura politica in favoarea sau defavoarea vreunui partid politic in numele Asociatiei.

Art.9 Membrii Asociaţiei se pot retrage din Asociaţie, la cerere, cu condiţia să comunice în scris aceasta Comitetului Executiv, cu cel puţi 15 zile înainte.

Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele cazuri:

a) când sunt încălcate grav prevederile Statutului şi regulamentele Asociaţiei;

b) când membrii sunt condamnaţi penal;

c) în caz de deces.

Hotărârea de retragere a calităţii de membru al Asociaţiei se ia de către Consiliul Director cu majoritatea absolută.

Pentru nerespectarea procedurilor statutare, a regulamentului de funcţionare şi a sarcinilor proprii, membrii pot fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor cu una din următoarele sancţiuni:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) demitere din funcţie;

d) suspendarea calităţii de membru pentru o perioadă de la 3 luni la un an.

Sancţiunile se aplică numai de Consiliul Director.


Cap. IV: Organizarea, Conducerea şi Controlul Asociaţiei.


Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza prezentului statut şi a regulamentului ce rezultă din prevederile acestuia.

Art.10 Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

I. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei;

II. Consiliul Director format din reprezentanţii pe facultăţi ai studenţilor basarabeni:

III. Comitetul Executiv format din preşedinte; 2 vicepreşedinţi şi un secretar general.

Art.11 Adunarea generală a membrilor Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) modifică statutul Asociaţiei cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi;

b) dezbate problemele activităţii generale a asociaţiei şi orientările, conţinutul şi programele anuale de perspectivă ale ei;

c) ratifică proiectul de buget şi aprobă planul de măsuri înaintat de către Consiliul Director;

d) aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori şi acordă descărcarea de gestiune consiliului.

Adunarea generală are loc anual sau ori de câte ori este necesar şi este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor. În caz de nerealizare a cvorumului, la a doua convocare adunarea generală se consideră statutară cu o prezenţă de cel puţin 50% +1 din numărul total al membrilor.

Hotărârile Adunării generale a membrilor Asociaţiei se iau cu o majoritate simplă (50%+1).

Adunarea generală poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către preşedintele Asociaţiei, Consiliul Director sau cel puţin 1/3 din membrii asociaţiei.

Consiliul Director al Asociaţiei este format din reprezentanţii pe facultăţi din rândul membrilor asociaţiei şi are următoarele atribuţii:

a) alege Comitetul Executiv;

b) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară a asociaţiei, întocmită de către Comitetul Executiv înaintându-le spre ratificare adunării generale, împreună cu Planul anual de măsuri pentru realizarea scopului şi obiectivelor.

c) Consiliul Director este ales pentru un an de zile;

d) Decide asupra modului de votare şi a majorităţii cu care se vor lua hotărârile;

e) Aprobă Statutul şi Regulamentul de funcţionare a Asociaţiei;

f) Alege componenţa comisiei de cenzori;

g) Examinează şi decide asupra cererilor de adeziune ale noilor membri şi decide asupra sancţiunilor dictate împotriva acestora;

h) Examinează şi decide asupra oportunităţii eventualilor asocieri;

i) Analizează recomandările Comisiei de Cenzori şi adoptă hotărârile cuvenite;

j) Convoacă şedinţele ordinare sau extraordinare ale Adunării generale;

k) Propune personalităţi ca membri de onoare.

Consiliul Director se întruneşte o dată la două săptămâni sau ori de câte ori necesităţile bunei desfăşurări a activităţilor Asociaţiei o impun. El va fi convocat de preşedinte, vicepreşedinte, comisia de cenzori sau cel puţin 1/3 din membrii consiliului director.

Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate:

1. orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea acelei instituţii publice;

2. orice persoană care este membru unui partid politic.

Comitetul executiv al asociaţiei este format din preşedinte, vicepreşedinte şi un secretar general şi are următoarele atribuţii:

a) asigură aplicarea practică a prevederilor Statutului, a regulamentului asociaţiei şi a Planului anual de măsuri stabilite de Consiliul Director şi de Adunarea generală;

b) întocmeşte programul anual de activitate şi bugetul asociaţiei pe care le supune aprobării Consiliului Director;

c) analizează pe baza Statutului, problemele activităţii curente şi ale vieţii interne ale Asociaţiei, adoptă hotărârile operative şi ia măsuri adecvate pentru soluţionarea lor.

De asemenea prin Regulamentul de funcţionare a Asociaţiei i se vor atribui şi alte însărcinări.

Comitetul executiv se reuneşte săptămânal sau ori de câte ori o cere buna desfăşurare a Asociaţiei.

Comitetul executiv în afară de preşedintele Asociaţiei este ales de către Consiliul director, cu o majoritate absolută din numărul total al membrilor, pentru un mandat de un an, care poate fi reînnoit doar o singură dată.

Comitetul executiv va funcţiona pe baza principiilor colective.

Art.12 Preşedintele Asociaţiei, ales de către adunarea generală, care este şi preşedintele consiliului director şi a Comitetului Executiv, conduce şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu organele guvernamentale, cu celelalte instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate, cât şi cu terţi. El presidează consiliul Director şi aduce la îndeplinire hotărârile luate de acesta, coordonând totodată şi activitate Comitetului Executiv.

Deciziile Comitetului Executiv vor fi semnate de către preşedinte şi secretarul executiv, asigurându-se exercitarea controlului financiar preventiv pentru actele de dispoziţie cu caracter patrimonial.

Preşedintele propune Consiliului Director membrii comitetului executiv care este aprobat cu o majoritate absolută.

Vicepreşedintele ajută preşedintele în îndeplinirea sarcinilor sale potrivit competenţelor ce le-au fost atribuite de Consiliul Director şi, în absenţa acestuia îl înlocuieşte.

În exercitarea atribuţiilor lor, preşedintele şi vicepreşedintele sunt ajutaţi de către secretarul general.

Atribuţiile membrilor Comitetului Executiv se vor regăsi şi în Regulamentul de funcţionare a Asociaţiei.

La alegerea membrilor Comitetului Executiv se va urmări formarea unei echipe multidisciplinare.

Art.13. Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 26/30 ianuarie 2000 şi a altor acte negative în vigoare.

Comisia de cenzori va fi formată din trei membri, al cărei preşedinte va avea studii economice şi va realiza controlul financiar-intern al Asociaţiei.

Mandatul Comisiei de Cenzori este de 2 ani.

Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi rude cu membrii Comitetului Executiv, până la gradul 4 inclusiv.

Comisia de Cenzori este aleasă de către comitetul director. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Comitetul Director. Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

În situaţia constatării unor abateri, Comisia de cenzori sesizează în scris Comitetul Executiv, cât şi Сonsiliul Director, şi va face propuneri în vederea remedierii acestora. În cazul unor abateri grave poate cere convocarea Consiliului Director, cât şi Adunării Generale în reşedinţă extraordinară.

Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.


Capitolul V. Patrimoniul Asociaţiei.


Art.14. Patrimoniul iniţial al asociaţiei se constituie din sumele subscrise de către membrii fondatori. El poate fi mărit prin donaţii, contribuţii, subvenţii, sponsorizări şi pe orice cale legală.

Art. 15 Mărirea patrimoniului Asociaţiei se poate face prin:

a) donaţii ulterioare ale membrilor fondatori, asociaţi sau membri de onoare;

b) donaţii şi legate din partea unor persoane fizice sau juridice;

c) venituri din activităţi proprii;

d) cotizaţie plătită de către membrii Asociaţiei;

e) sponsorizări;

f) subvenţii, granturi.

g) Utilizarea creditelor obţinute în condiţii avantajoase a căror contractare va fi aprobată de către Consiliul Director;

h) Resurse obţinute de la Bugetul de Stat sau de la bugetele locale;

i) Alte venituri prevăzute de lege

Contribuţiile, donaţiile, legatele, sponsorizările şi creditele aduse în patrimoniul Asociaţiei pot fi valorice, bunuri, drepturi de autor etc. Şi vor fi destinate în exclusivitate pentru realizarea obiectivului şi scopului Asociaţiei. Ele vor fi înscrise într-un registru special, respectându-se destinaţia stabilită de către donator sau finanţator.

Asociaţia are dreptul de a dobândi şi achiziţiona bunuri mobile şi imobile, valori de orice fel de la persoane fizice, juridice sau asociaţii.

Art.16. În cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate Asociaţia efectuează cheltuieli pentru:

a) iniţierea, organizarea, desfăşurarea şi valorificarea rezultatelor acţiunii prevăzute în programele de activitate;

b) extinderea bazei tehnico-materiale şi infrastructurii Asociaţii;

c) iniţierea, promovarea relaţiilor de cooperare internă şi externă, cu organizaţii, asociaţii, fundaţii, plata cheltuielilor de reprezentare şi de participare la acţiuni şi manifestări interne şi externe a delegaţiilor Asociaţiei, inclusiv a taxelor şi cotizaţiilor în cazul afilierii la organizaţii internaţionale;

fd) întreţinerea sediului, alte cheltuieli administrative, gospodăreşti sau de reprezentare.


Capitolul VI. Dispoziţii finale.

Art.17. Asociaţia are cont la bancă, ştampilă, insignă şi însemne proprii

Art.18. Membrii asociaţiei îşi atestă calitatea prin legitimaţii şi au dreptul să poarte insigna Asociaţiei.

Membrii fondatori vor avea prioritate la folosirea bazei materiale, angajarea în programele şi proiectele asociaţiei, cât şi la încadrarea în muncă, ţinând seama de competenţă, de posturile ce se vor înfiinţa în cadrul Asociaţie.

Art.19. Asociaţia poate avea servicii interne, instituţii ştiinţifice, culturale, de învăţământ, etc. Şi societăţi comerciale în vederea realizării scopurilor asociaţiei.

Art.20. Încetarea existenţei Asociaţiei se face potrivit legislaţiei în vigoare.

Art.21. Lichidarea patrimoniului Asociaţiei se face de către o Comisie desemnată de către Consiliul Director al Asociaţiei.

Consiliul director va stabili destinaţia patrimoniului rămas, în condiţiile prevăzute de lege.

Prezentul statut întră în vigoare după recunoaşterea ASRBBCN de către Tribunalul Cluj drept Persoană Juridică.